สช.จ.สงขลา จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา
24 ม.ค. 61 04:08 น. 222 ครั้ง
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม ต่อจากนั้นได้มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานดำเนินการประชุมต่อตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมนี้ นายนัสรุดิน กะจิ ประธาน ปสกช. จังหวัดสงขลาและนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ให้เกียรติร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย มีผู้บริหาร ข้าราชการ และครูโรงเรียนเอกชนในเขตรับผิดชอบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษาของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๔๐ คน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ถูกต้อง