นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ
18 ม.ค. 61 05:55 น. 224 ครั้ง
วันนี้่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น ลดความเลื่ีอมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเหมาะสม 26238802_2195810813794577_5327429024106564143_n 26239830_2195811027127889_1479092903229033822_n 26730691_2195811007127891_4374158669672899985_n 26730736_2195810810461244_6380142921314874360_n 26731443_2195811047127887_6631936231663004943_n 26733393_2195811817127810_1849788896141579997_n 26805487_2195811257127866_8502028673722199819_n 26903794_2195811043794554_4695253892901125696_n