โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ประจำปี ๒๕๖๐
11 ม.ค. 61 06:29 น. 299 ครั้ง
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดอบรมโดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าอบรม จำนวน ๑๐๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ