สช.จ.สงขลาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
4 ม.ค. 61 05:56 น. 308 ครั้ง
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศูนย์สอบ พร้อมนี้ นายรอเซ็ด เบ็ญแหละแหนะ นายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา ให้เกียรติร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เข้าสอบจำนวน ๒๐๔ โรงเรียน/ศูนย์ ๑๗๑ ห้องสอบ สนามสอบจำนวน ๑๙ แห่ง และมีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น ๔,๐๒๙ คน โดยจัดสอบในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง และอิสลามศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาเพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๔ มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมถึงการนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นด้วยเช่นกัน