นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
22 ธ.ค. 60 09:23 น. 194 ครั้ง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน (ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน ๙ คน)