โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา STEM Education
19 ธ.ค. 60 02:19 น. 332 ครั้ง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา STEM Education ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)