เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
4 ธ.ค. 60 01:54 น. 359 ครั้ง

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ติวเตอร์แนะแนวและการศึกษาต่อ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินโครงการ ประมาณ ๓๐ คน