ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14 มิ.ย. 67 20:44 น. 26 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้โครงการการบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (Education Management through Network Centers : EMNC) โดย...ดร.สุกรี  แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่ประธานศูนย์เครือข่ายในการอุทิศเวลาร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชน สช.จังหวัดสงขลาเ