ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรอิลลามศึกษาพุทธศักราช 2546
12 มิ.ย. 67 18:06 น. 36 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน  2567 ดร.สุกรี  แวมูซอ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้มอบให้

นายอับดุลร่อซ้าก  จิงู  ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  (ฝ่ายอำนวยการ) สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี