ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
7 มิ.ย. 67 09:41 น. 66 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวรรษา สุริยันยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล(PISA) ระดับผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการ ซึ่งมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการศึกษาและพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษาอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และนักวิชาการศึกษาและพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชาทัศน์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา