ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2567
6 มิ.ย. 67 19:14 น. 23 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-12.00 น. นายวรรษา  สุริยันยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี  แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ประชุมรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้นโยบายการบริหารการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้ข้อแนะนำการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายการศึกษาเอกชน และการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมคชาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา