ประชุมกลั่นกรองหลักสูตรของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
28 มี.ค. 67 13:42 น. 43 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองหลักสูตรของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมพยับหมอก มาหวิทยาลัยทักษิณ โดยในวันนี้มีโรงเรียนนำเสนอหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์จำนวน 15 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัด สช. 3 โรงเรียน สังกัด อปท 6 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด สพป.สข.3 6 โรงเรียน