ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (นอกเหนือพื้นที่ 4 อำเภอ)
19 ก.พ. 67 14:09 น. 38 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (นอกเหนือพื้นที่ 4 อำเภอ) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อำเภอหาดใหญ่ ,โรงเรียนมุสลีมีน และโรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา