ประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะ จชต.
2 ก.พ. 67 16:03 น. 64 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุกรี  แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบให้ นายอับดุลร่อซ้าก  จิงู และนายมูฮำหมัด  สะแลแม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการวางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผ่านทางจอภาพ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting