เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
31 ม.ค. 67 15:55 น. 64 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จังหวัดให้นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ และนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร