ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25 ม.ค. 67 18:29 น. 120 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางณัฐพรรณ รินวงษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด