โครงการครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน
24 ม.ค. 67 18:06 น. 19 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางวิไล นกแก้ว และนางสาวนุรฮูดา มามะ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงและการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ "ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา