การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
10 พ.ย. 66 16:12 น. 92 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566  ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมะไซดี บินละหา พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 สำหรับศูนย์สอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร