กลุ่มแผนงานและยุทธศาตร์เข้าร่วมประชุมราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ( ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
23 พ.ย. 66 14:47 น. 103 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 นางสาวแวยะห์ อิสมาแอ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาตร์ และนางสาวชโณรสค์ รุยันต์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ( ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร