ตรวจความพร้อมอาคาร สถานที่การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
15 พ.ย. 66 16:24 น. 76 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้กำหนดตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนอะเบาท์มอนเทสซอรี่ศึกษา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน และมีสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ นายข่างโยธาเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 5615/2565 ลว.24 พฤศจิกายน 2565