ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1
10 พ.ย. 66 16:56 น. 89 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นางณัฐพรรณ รินวงษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะพัฒนาอาขีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโสดทัศนูปกรณ์ สพร.12 สงขลา