นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้
27 มี.ค. 66 10:43 น. 156 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้ (นครศรีธรรมราช/นราธิวาส/ปัตตานี/ภูเก็ต/ยะลา/สงขลา/สุราษฎร์ธานี) ซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา สงขลา จังหวัดสงขลา