เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT , NT และ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
11 พ.ย. 65 09:17 น. 173 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 นายมูฮันมัด  ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายสุชาติ ซิรยานนท์ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT , NT และ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม     ภาพ/ข่าว : นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม