เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (งานการเงินและบัญชี) เข้าร่วมประชุมชี้แจงโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน
27 พ.ค. 65 09:22 น. 280 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่​ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี) ได้แก่ นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชีและนางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา ซึ่งรับชมผ่าน Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์) เป็นประธานในการประชุม