กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มงาน ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท
7 ก.พ. 65 16:21 น. 276 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มงาน ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารงานภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา