กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มงาน ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท
7 ก.พ. 65 16:20 น. 198 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.40 น. นางพัทธนันท์  ปั้นแก้วหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมบุคลากรภายในกลุ่มงาน ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มงาน ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารงานภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา