ประชุมสร้างการรับรู้ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16 พ.ย. 64 14:41 น. 219 ครั้ง
นางเฉลิมขวัญ รัตนโกศล
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดประชุมสร้างการรับรู้ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม