การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในระบบ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
27 ต.ค. 64 14:07 น. 303 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ ๑: การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในระบบ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้แทนกลุ่มงาน และผู้บริหารโรงเรียนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา