เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมประชุม ติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
19 ต.ค. 64 16:43 น. 359 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี นางพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวกานต์พิชชา เกตุมงคล พนักงานการพัสดุ นางสาวสุภลัคน์ ขุนชำนาญ พนักงานการพัสดุ นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็ชรมั่ง พนักงานจัดการงานบุคคลและ นางสาววีรวัลย์ คทายุทธ พนักงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (เงินเยียวยา 2,000 บาทตามนโยบายรัฐบาล) เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม