การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
19 ต.ค. 64 16:37 น. 170 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบออนไลน์ google meet โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม