เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจเอกสารการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4 ต.ค. 64 16:53 น. 275 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี นางพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวกานต์พิชชา เกตุมงคล พนักงานการพัสดุ นางสาวสุภลัคน์ ขุนชำนาญ พนักงานการพัสดุและ นางสาววีรวัลย์ คทายุทธ พนักงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจเอกสารการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมูฮันมัด  ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม