เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
10 ก.ย. 64 15:05 น. 314 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวสุภลัคน์ ขุนชำนาญ พนักงานการพัสดุและ นางสาววีรวัลย์ คทายุทธ พนักงานด้านกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)