เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (งานบริหารงานบุคคล) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
10 ก.ย. 64 14:47 น. 291 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอรัตภูมิ และอำเภอสะเดา รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมี นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวขวัญชนก ช่วยมณี พนักงานจัดการงานบุคคล ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งจัดการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet