เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสําหรับประชุมออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
9 ก.ย. 64 16:59 น. 216 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยสมาชิกในกลุ่ม ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสําหรับประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน แอปพลิเคชันสําหรับประชุมออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน การทํางานร่วมกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านแอปพลิเคชัน zoom โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม