เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
9 ก.ย. 64 15:24 น. 260 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวกานต์พิชชา เกตุมงคล พนักงานการพัสดุ นางสาวสุภลัคน์ ขุนชำนาญ พนักงานการพัสดุและ นางสาววีรวัลย์ คทายุทธ พนักงานด้านกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)