เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (งานการเงินและบัญชี) เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโครงการเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19
31 ส.ค. 64 14:36 น. 263 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่​ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชีและนางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโครงการเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุม