เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) ร่วมประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
20 ส.ค. 64 12:53 น. 296 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวเยาวลักษณ์  โสพิกุล พนักงานจัดการงานทั่วไป นางพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชีและนางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เวลา​ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป​ ผ่านระบบออนไลน์​ google​ meet