เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (งานการเงินและพัสดุ ) ประชุมเตรียมพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลภายใต้สถานการณ์​ COVID-19​
19 ส.ค. 64 11:22 น. 262 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่​ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      นางพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงานการเงินและบัญชี และ   นางสาวสุภลัคน์ ขุนชำนาญ พนักงานการพัสดุ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลภายใต้สถานการณ์​ COVID-19​​ เวลา​ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป​ ผ่านระบบออนไลน์​ google​ meet