นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการพัฒนาการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนหวังดี
17 มี.ค. 63 21:39 น. 531 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และนางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการพัฒนาการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 คน ณ โรงเรียนหวังดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา