นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางณัฐพรรณ รินวงษ์ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและแสวงหาแนวทางร่วมในการแก้ปัญหานักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
9 มี.ค. 63 13:44 น. 843 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 มีนาคม 2563  นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางณัฐพรรณ รินวงษ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและแสวงหาแนวทางร่วมในการแก้ปัญหานักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา