เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายการเงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ 24 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 24 กันยายน 2562  นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ นางสาวฉารีด๊ะ ขะเดหรี และ นางสาวชัชรินทร์ สุขเวทย์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายการเงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา