เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
11 ก.ย. 62 15:03 น. 172 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว และนางสาวแวยะห์ อิสมาแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ภาพ/ข่าว นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน