นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมประชุมโครงการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ 10 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวภัคธีมา ใบหวัง นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมประชุมโครงการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา