เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา และ สช.อ.จะนะ เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เมื่อ 8 ส.ค. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา และ นักวิชาการศึกษา สช.อ.จะนะ เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม สช.อ.จะนะ โดยมีผู้บริหาร ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในสังกัด สช.อ.จะนะ จำนวน 10 โรง เข้าร่วมประชุม  ภาพ/ข่าว นายอนูศักดิ์  เบ็ญหีม  นักวิชาการศึกษา