กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลงพื้นที่ดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนพระราชทาน ปี พ.ศ. 2562
เมื่อ 2 ส.ค. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 ได้รับมอบหมาย นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะโดย มีนายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานการประเมินฯ  ภาพ/ข่าว นางสาวณัฐพรรณ กายพันธ์  นักวิชาการศึกษา