หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ 21 ก.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลาและนางสาวชัชรินทร์ สุขเวทย์ นักวิชาการศึกษา สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมออกตรวจนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อ.สะบ้าย้อย ภาพ/ข่าว : นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สช.จ.สงขลา