หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ เข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2564) และแผนปฏิบัติการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
เมื่อ 12 มิ.ย. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2564) และแผนปฏิบัติการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสองทะเล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ภาพ : นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สช.จ.สงขลา