หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการงวดที่ 2/2562
10 มิ.ย. 62 14:07 น. 515 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบ้านบ่อแดง และ ศูนย์การเรียนรู้ กศน. อ.สทิงพระ จ.สงขลา