เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 3
8 มิ.ย. 62 15:17 น. 140 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ รัตนโกศล และ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิขาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษรุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพ : นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิขาการศึกษา สช.จ.สงขลา