เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 3
เมื่อ 8 มิ.ย. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ รัตนโกศล และ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิขาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษรุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพ : นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิขาการศึกษา สช.จ.สงขลา