เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนยกระดับผล O-NET
31 พ.ค. 62 12:52 น. 487 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ณ โรงแรม นูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพามหานคร ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ภาพ : นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สช.จ.สงขลา